2019-09-26

Konjunkturbarometern september 2019

Hushållen väntar sig ökad arbetslöshet

Barometerindikatorn föll ytterligare i september, dock marginellt, från 95,0 i augusti till 94,6. Indikatorn har därmed fallit 16,7 enheter det senaste året och pekar sedan ett antal månader tillbaka på ett svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

De senaste månadernas fall i konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin bromsade in och indikatorn vände istället upp med en dryg enhet. Den ligger dock fortsatt något under det historiska genomsnittet vilket förklaras av industriföretagens dämpade produktionsplaner.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggning steg något i september, till en nivå strax över det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av starkare signaler från företagen inom anläggningsverksamhet medan konfidensindikatorn för husbyggande ligger kvar i nivå med det historiska genomsnittet.

Detaljhandelns konfidensindikator steg i september och pekar på ett sammantaget starkare läge än normalt. Signalerna är positiva från handel med motorfordon och dagligvaruhandel medan sällanköpshandlarna är något mer dämpade.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll något i september och fortsätter att peka på ett jämförelsevis svagt stämningsläge. Samtliga i indikatorn ingående frågor bidrog till nedgången. Efterfrågan uppges förvisso ha ökat de senaste månaderna och den egna verksamheten bedöms ha förbättrats, men i mindre utsträckning än normalt. Även förväntningarna på efterfrågeutvecklingen de kommande månaderna är jämförelsevis låga.

Hushållens konfidensindikator föll till den lägsta nivån sedan december 2012. Mest har synen på den svenska ekonomin försvagats. Makroindex har fallit rejält de senaste två månaderna och pekar nu på en betydligt mer pessimistisk syn på den svenska ekonomin än normalt. Förväntningarna på arbetslösheten bidrog mest på nedåtsidan.

Indikatorer


Jul 2019

Aug 2019

Sep 2019

Diff

Läget

Barometerindikatorn

96,1

95,0

94,6

-0,4

-

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

96,3

95,6

96,7

1,1

-

Bygg- & anläggning

102,8

100,9

101,8

0,9

+

Detaljhandel

102,7

101,7

105,6

3,9

+

Tjänstesektorn

95,8

96,1

94,6

-1,5

-

Hushåll

96,8

93,3

90,6

-2,7

-

Mikroindex hushåll

100,1

97,6

95,1

-2,5

-

Makroindex hushåll

94,0

89,4

85,5

-3,9

--


Läget:
++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt. Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.