2019-01-30

Konjunkturbarometern januari 2019

Konjunkturbarometern föll brett i januari

Barometerindikatorn föll för fjärde månaden i rad i januari, från 105,6 i december till 101,9. Nedgången förklaras av svagare signaler från samtliga ingående sektorer med undantag för bygg- och anläggningsverksamhet.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll med fyra enheter i januari, vilket innebär att den sjunkit hela tio enheter på fem månader. Den ligger dock fortsatt över 110, vilket pekar på ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången är bred och en majoritet av delbranschernas konfidensindikatorer har gått ner.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt för andra månaden i rad till följd av en vändning i den nedåtgående trenden i synen på orderstockarnas storlek. Nivån på indikatorn pekar på ett något starkare läge än normalt inom bygg- och anläggningsverksamhet.

Detaljhandelns konfidensindikator föll från 103,1 i december till 100,7 i januari. Nivån pekar på ett sammantaget ungefär normalt stämningsläge inom detaljhandeln, men hålls enbart uppe av dagligvaruhandeln. Signalerna från sällanköps- och motorfordonshandeln är å andra sidan mer pessimistiska än normalt.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll för fjärde månaden i rad och ligger på en nivå som indikerar ett svagare läge än normalt. Samtliga ingående frågor bidrar till nedgången som är bred även bland delbranscherna.

Hushållen blev än mer pessimistiska i januari. Konfidensindikatorn föll till 92,0 och alla ingående frågor, med undantag för synen på hur den egna ekonomin utvecklats det senaste året, bidrog till fallet. Särskilt pessimistiska är hushållen om den svenska ekonomin på tolv månaders sikt.

Nya frågor i Konjunkturbarometern. (pdf) Pdf, 87.4 kB.

Indikatorer


Nov

2018

Dec

2018

Jan

2019

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

106,3

105,6

101,9

-3,7

+

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

115,8

115,3

111,3

-4,0

++

Bygg- & anläggning

100,1

101,0

102,3

1,3

+

Detaljhandel

103,3

103,1

100,7

-2,4

=

Tjänstesektorn

99,4

98,3

95,8

-2,5

-

Hushåll

96,6

96,1

92,0

-4,1

-

Mikroindex hushåll

94,4

98,2

94,1

-4,1

-

Makroindex hushåll

97,5

92,4

90,0

-2,4

--

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher