2018-12-19

Konjunkturbarometern december 2018

Barometerindikatorn ligger still i december

Barometerindikatorn ligger still på 106,3 i december. Även de ingående sektorernas konfidensindikatorer har rört sig förhållandevis lite från förra månaden och bilden är fortsatt splittrad. Hushållen och tjänsteföretagen är något mer pessimistiska än normalt samtidigt som signalerna från tillverkningsindustrin fortsätter att vara ovanligt starka.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator ligger kvar på en betydligt högre nivå än normalt och steg till och med ytterligare marginellt i december. Industriföretagen är fortsatt positiva om orderstockarnas storlek och förväntar sig en stark produktionsutveckling de närmaste månaderna.

Även konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg marginellt i december, efter att ha fallit under tre månader i följd. Den ligger fortsatt på en nivå nära det historiska genomsnittet.

Detaljhandelns konfidensindikator ändrades inte nämnvärt i december. En något förbättrad syn på färdigvarulagrens storlek bidrar positivt till indikatorn. Försäljningsvolymen uppges å andra sidan ha ökat i mindre utsträckning än normalt de senaste månaderna vilket bidrar negativt.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll ytterligare något i december och ligger därmed en enhet under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras främst av en viss dämpning i tjänsteföretagens förväntningar på de närmaste månadernas utveckling av efterfrågan på deras tjänster.

Hushållens konfidensindikator sjönk ytterligare marginellt i december till följd av en ökad pessimism om ekonomin i Sverige.

Indikatorer
 

Okt

2018

Nov

2018

Dec

2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

107,4

106,3

106,3

0,0

+

Konfidensindikatorer

     

Tillverkningsindustri

115,2

115,8

116,2

0,4

++

Bygg- & anläggning

102,8

100,3

100,8

0,5

=

Detaljhandel

101,2

103,6

103,4

-0,2

+

Tjänstesektorn

102,1

99,4

99,0

-0,4

-

Hushåll

98,4

96,8

96,4

-0,4

-

Mikroindex hushåll

98,0

95,1

98,4

3,3

-

Makroindex hushåll

97,5

97,7

93,0

-4,7

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher