2018-11-28

Konjunkturbarometern november 2018

Stark tillverkningsindustri håller upp barometerindikatorn

Barometerindikatorn föll i november för andra månaden i rad, till 106,7 från 107,6 i oktober. Indikatorn pekar trots nedgången på ett starkare stämningsläge än normalt i ekonomin, vilket närmast uteslutande förklaras av de fortsatt starka signalerna från tillverkningsindustrin.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator steg något till följd av ytterligare starka omdömen om de innevarande orderstockarnas storlek. Förbättringen är främst hänförbar till konsumtionsvaruindustrin. Samtidigt bidrog synen på lagren nedåt. Det gjorde även produktionsplanerna som dämpades ytterligare något.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet föll för tredje månaden i rad och hamnar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Fallet förklaras främst av nedjusterade anställningsplaner vilka nu pekar på minskad sysselsättning de närmaste månaderna. Även synen på orderstockarnas storlek dämpades ytterligare något, men är fortsatt starkare än normalt.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,9 enheter i november. Ett minskat missnöje med varulagrens storlek, särskilt inom handel med motorfordon, samt höjda förväntningar på de kommande månadernas försäljningsvolym bidrog till uppgången.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn föll för andra månaden i rad och hamnar därmed strax under det historiska genomsnittet för första gången på fyra år. Nedgången förklaras till stor del av en svag efterfrågeutveckling de senaste månaderna. Förväntningarna på de kommande månadernas efterfrågeutveckling steg samtidigt något och är fortsatt något mer optimistiska än normalt.

Hushållens konfidensindikator föll till 97,5 i november, vilket pekar på en mer dämpad syn på ekonomin än normalt bland hushållen.

Indikatorer

Sep 2018

Okt 2018

Nov 2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

111,2

107,6

106,7

-0,9

+

Konfidensindikatorer


Tillverkningsindustri

117,3

115,3

116,2

0,9

++

Bygg- & anläggning

105,9

102,8

100,3

-2,5

=

Detaljhandel

107,3

101,2

103,1

1,9

+

Tjänstesektorn

105,1

102,3

99,6

-2,7

=

Hushåll

103,6

98,5

97,5

-1,0

-

Mikroindex hushåll

101,7

98,0

94,7

-3,3

-

Makroindex hushåll

101,0

97,9

98,2

0,3

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher