2018-07-26

Konjunkturbarometern juli 2018

Tillverkningsindustrin når kapacitetstopp

Barometerindikatorn steg från 108,7 i juni till 109,6 i juli tack vare ytterligare starka signaler från tillverkningsindustrin. Nivån på indikatorn visar på ett fortsatt klart starkare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg åter i juli. Den pekar på ett ovanligt starkt läge för industrin. De starkaste signalerna kommer från massa- och pappersindustri samt annan transportmedelsindustri. Såväl omdömena om storleken på orderstockar och färdigvarulager i nuläget bidrog till uppgången liksom produktionsplanerna på tre månaders sikt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i juli och ligger kvar en bit över det historiska genomsnittet. Det är byggföretagens fortsatt starka omdömen om orderstockarnas storlek i nuläget som håller uppe nivån på indikatorn.

Detaljhandelns konfidensindikator föll hela 8,2 enheter i juli, till en nivå under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras främst av svagare signaler från sällanköpshandeln.

Även tjänstesektorns konfidensindikator föll i juli. Nedgången var dock ytterst marginell och indikatorn visar fortsatt på ett starkare läge än normalt i tjänstesektorn. Dämpningen beror på något nedjusterade förväntningar på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt.

Hushållens syn på ekonomin stärktes i juli. Konfidensindikatorn steg till närmare 100, främst till följt av en mer positiv inställning till om det är rätt tidpunkt att göra större kapitalvaruinköp.

Indikatorer

 

Maj

2018

Jun

2018

Jul

2018

För-

ändring

Läget

Barometerindikatorn

108,5

108,7

109,6

0,9

+

Konfidensindikatorer

     

Tillverkningsindustri

118,1

115,9

118,1

2,2

++

Bygg- & anläggning

104,1

105,6

105,7

0,1

+

Detaljhandel

103,3

105,4

97,2

-8,2

-

Tjänstesektorn

101,3

104,4

103,7

-0,7

+

Hushåll

98,0

97,1

99,8

2,7

=

Mikroindex hushåll

95,8

94,3

96,0

1,7

-

Makroindex hushåll

100,4

99,1

100,4

1,3

=

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher