2018-01-25

Konjunkturbarometern januari 2018

Ljust stämningsläge trots svagare signaler från tillverkningsindustrin och tjänstenäringarna

Barometerindikatorn föll från 112,0 i december till 110,2 i januari, men pekar fortsatt på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt i svensk ekonomi. Nedgången förklaras främst av svagare signaler från tillverkningsindustrin och de privata tjänstenäringarna. Även hushållens konfidensindikator föll, om än marginellt, till följd av en något mindre positiv syn på svensk ekonomi. Däremot stärktes synen på den egna ekonomin ytterligare.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator har fallit jämförelsevis mycket de senaste två månaderna, men visar fortfarande på ett betydligt starkare läge än normalt. Nedgången i januari förklaras främst av en dämpning i synen på orderstockarna som vid förra mätningen nådde en historisk högstanivå. Produktionsplanerna, som justerades ner en hel del förra månaden, ligger kvar på denna något lägre nivå som dock fortfarande indikerar en starkare produktionstillväxt än normalt framöver.

Efter att ha fallit två månader i rad var konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet i stort sett oförändrad i januari. Nivån pekar, trots de senaste månadernas nedgång, på ett betydligt starkare läge än normalt. Byggföretagens syn på orderstockarnas storlek dämpades något för fjärde månaden i rad medan anställningsplanerna stärktes marginellt.

Detaljhandelns konfidensindikator har inte ändrats nämnvärt sedan decembermätningen och indikerar fortsatt ett starkare läge än normalt. De mest positiva signalerna kommer från livsmedelshandeln medan specialiserad butikshandel och handel med motorfordon rapporterar om ett historiskt genomsnittligt läge.

Konfidensindikatorn för tjänstenäringarna föll i januari, främst till följd av något svagare signaler om utvecklingen av den egna verksamheten och om efterfrågeutvecklingen de senaste månaderna. Efterfrågeutveckligen uppges dock ha varit starkare än normalt.

Indikatorer

Nov

2017

Dec

2017

Jan

2018

Läget

Barometerindikatorn

114,1

112,0

110,2

++

Konfidensindikatorer:

Totala näringslivet

110,4

109,1

107,8

+

Tillverkningsindustri

121,5

116,1

113,8

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

112,3

110,5

110,3

++

Detaljhandel

103,9

103,3

103,2

+

Privata tjänstenäringar

105,2

106,7

104,9

+

Hushåll

108,1

107,7

107,2

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher


Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Nov 2017

Dec 2017

Jan 2018

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,3

2,8

2,6

-0,2

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,6

3,4

3,2

-0,2

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,27

2,31

2,28

-0,03

2 års sikt

2,74

2,74

2,71

-0,03

5 års sikt

3,49

3,44

3,40

-0,04

Förändringar i hushållsbarometern

I november 2017 utgick de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Från och med januari 2018 kommer frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast att ingå i undersökningen var tredje månad (januari, april, juli och oktober).