2017-10-27

Konjunkturbarometern oktober 2017

Mest positiva synen på efterfrågeläget på 10 år

Barometerindikatorn sjönk marginellt i oktober, från 113,9 i september till 113,3. Den pekar dock fortsatt på en betydligt starkare tillväxt än normalt i svensk ekonomi. Nedgången förklaras av tillverkningsindustrin vars konfidensindikator backade något efter förra månadens kraftiga uppgång. Indikatorerna för samtliga övriga sektorer steg och hushållens förtroende för ekonomin ökade.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll förvisso i oktober, men från det högsta värde som uppmätts i undersökningen. Den landar på 121,1 vilket också är en historiskt hög nivå. Industriföretagen är fortsatt mycket nöjda med orderstockarna och produktionskapaciteten har byggts ut ytterligare. Kapaciteten anses trots det inte vara tillräcklig och det främsta hindret för ökad produktion uppges inte längre vara efterfrågeläget utan brist på maskin- och anläggningskapacitet.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,2 enheter och visar på ett fortsatt mycket starkt läge.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,9 enheter i oktober, främst till följd av mer positiva signaler om de senaste månadernas försäljningsutveckling. Indikatorn pekar på ett något starkare läge än normalt inom detaljhandeln.

Tjänsteindikatorn, som länge legat stabilt en bit över det historiska genomsnittet, ökade med 0,4 enheter. Antalet anställda uppges ha ökat i jämförelsevis stor omfattning de senaste månaderna. Trots det är andelen tjänsteföretag som uppger att de har brist på personal den största sedan 2003. Arbetskraftsbrist anses också vara det främsta hindret för verksamheten.

Företagen tror att inflationen kommer att uppgå till 1,3 procent om tolv månader. Motsvarande siffra var i juli 1,2 procent. Hushållens inflationsförväntningar uppgår till 2,8 procent jämfört med 2,5 procent i september.

Fördjupning

 

Indikatorer

 

Aug

2017

Sep

2017

Okt

2017

Läget

Barometerindikatorn

110,8

113,9

113,3

++

Konfidensindikatorer:

    

Totala näringslivet

109,1

110,4

109,9

+

Tillverkningsindustri

116,6

124,8

121,1

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

115,0

114,0

115,2

++

Detaljhandel

103,0

101,2

103,1

+

Privata tjänstenäringar

105,6

104,3

104,7

+

Hushåll

101,7

101,8

105,3

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Aug 2017

Sep 2017

Okt 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,1

2,5

2,8

0,3

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,2

2,8

3,2

0,4

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,27

2,25

2,26

0,01

2 års sikt

2,82

2,73

2,74

0,01

5 års sikt

3,70

3,47

3,58

0,11

Förändringar i hushållsbarometern

I november 2017 utgick de två frågorna om hushållens bostadsprisförväntningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Från och med januari 2018 kommer frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast att ingå i undersökningen var tredje månad (januari, april, juli och oktober).