2017-05-24

Konjunkturbarometern maj 2017

Hushållen ser ljusare på svensk ekonomi

Barometerindikatorn sjönk från 112,6 i april till 111,0 i maj, men pekar fortsatt på ett mycket starkt läge i ekonomin. Den marginella nedgången förklaras av tillverkningsindustrin vars konfidensindikator föll tillbaka efter förra månadens kraftiga uppgång. Hushållens konfidensindikator steg däremot för andra månaden i rad, framför allt till följd av en ljusare syn på utvecklingen för den svenska ekonomin det närmaste året.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator föll tillbaka igen i maj efter förra månadens kraftiga uppgång till en historiskt hög nivå. Indikatorn landar dock på fortsatt höga 117,0, det vill säga betydligt över det historiska genomsnittet. Industriföretagen rapporterar om god ordertillväxt de senaste månaderna och produktions- och anställningsplanerna för kommande tre månader är fortsatt mycket optimistiska

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg ytterligare i maj och signalerar fortsatt om ett mycket starkt läge.

Detaljhandelns konfidensindikator steg 1,1 enheter och ligger nu på det historiska genomsnittet. Företagen rapporterar om något svagare försäljningstillväxt än normalt de senaste månaderna men har fortsatt optimistiska förväntningar på utvecklingen framöver.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 1,0 enheter i maj och visar på ett starkare läge än normalt. Något höjda förväntningar på efterfrågan på tre månaders sikt förklarar uppgången.

Indikatorer

 

Max

Min

Mar 2017

Apr 2017

Maj 2017

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,0

67,0

109,0

112,6

111,0

-1,6

++

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,7

108,5

108,3

107,7

-0,6

+

Tillverkningsindustri

122,9

64,4

112,4

122,9

117,0

-5,9

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,5

78,8

114,6

111,6

114,5

2,9

++

Detaljhandel

124,6

65,9

102,8

99,0

100,1

1,1

=

Privata tjänstenäringar

119,3

70,1

105,7

103,1

104,1

1,0

+

Hushåll

121,5

45,2

102,7

103,7

105,9

2,2

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Mar 2017

Apr 2017

Maj 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,5

2,4

2,4

0,0

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,5

3,4

2,8

-0,6

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,21

2,25

2,17

-0,08

2 års sikt

2,66

2,72

2,66

-0,06

5 års sikt

3,43

3,45

3,40

-0,05