2017-04-26

Konjunkturbarometern april 2017

Urstark syn på läget bland industriföretagen

Barometerindikatorn steg från 108,8 i mars till 112,8 i april, en nivå som pekar på en betydligt starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Uppgången beror till största delen på tillverkningsindustrin vars konfidensindikator steg hela 11,3 enheter, till det högsta värdet som uppmätts sedan 1996. Industriföretagen är framför allt ovanligt nöjda med orderstockarnas storlek i nuläget.

Även hushållens konfidensindikator steg något i april. En ljusare syn på såväl den egna som den svenska ekonomin i nuläget förklarar uppgången.

Företagen rapporterar om en ökning av antalet ansällda de senaste månaderna. Trots nyanställningar har dock bristen på arbetskraft också ökat. En jämförelsevis hög andel företag uppger att de höjt priserna och synen på lönsamheten i nuläget är fortsatt positiv.

Tillverkningsindustrin rapporterar om såväl ökad produktionskapacitet som ökad produktionsvolym. Det samlade omdömet om nuvarande produktionskapacitet är samtidigt det svagaste på över 16 år. Företagen planerar dock att öka kapaciteteten framöver och produktionsplanerna har stigit till en betydligt högre nivå än normalt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet visar fortsatt på ett mycket starkt läge, även om den föll 3,1 enheter på grund av en viss nedjustering av företagens anställningsplaner.

Detaljhandelns konfidensindikator föll 3,8 enheter, till en nivå strax under det historiska genomsnittet. Nedgången förklaras av sänkta förväntningar på försäljningsutvecklingen framöver samt av ett visst ökat missnöje med varulagren i nuläget.

Tjänstesektorns konfidensindikator föll 2,3 enheter i april men överstiger fortsatt det historiska genomsnittet. Den främsta orsaken till nedgången är något sänkta förväntningar på efterfrågeutvecklingen på tre månaders sikt.

Indikatorer

 

Max

Min

Feb 2017

Mar 2017

Apr 2017

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,1

67,0

110,7

108,8

112,8

4,0

++

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

118,9

66,7

108,5

108,4

108,6

0,2

+

Tillverkningsindustri

123,2

64,3

116,0

111,9

123,2

11,3

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

121,7

78,8

111,2

114,5

111,4

-3,1

++

Detaljhandel

124,5

66,0

103,1

102,8

99,0

-3,8

-

Privata tjänstenäringar

119,2

70,1

105,5

105,7

103,4

-2,3

+

Hushåll

121,5

45,3

104,1

102,6

103,4

0,8

+

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Feb 2017

Mar 2017

Apr 2017

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

2,7

2,5

2,4

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

3,0

2,5

3,4

0,9

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

2,0

2,0

2,0

0,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,22

2,21

2,25

0,04

2 års sikt

2,68

2,66

2,72

0,06

5 års sikt

3,44

3,43

3,45

0,02

Sändning från presskonferensen