2016-09-28

Konjunkturbarometern september 2016

Förbättrad syn på ekonomin bland hushållen

Barometerindikatorn, som mäter stämningsläget bland företag och hushåll, steg till 103,0 i september från 100,1 månaden innan. Nivån pekar på en något starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Både företag och hushåll bidrog till uppgången. Hushållens förtroende har återhämtat sig rejält och är nu i nivå med det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator steg hela 5,8 enheter från förra månaden, från 94,6 till 100,4. Alla ingående komponenter bidrog till uppgången, men mest förändrades hushållens syn på hur den svenska ekonomin kommer att utvecklas på tolv månaders sikt.

Konfidensindikatorn för näringslivet steg en enhet i september, till 105,1, vilket visar på ett starkare förtroende än normalt bland företagen. Tillverkningsindustrin och de privata tjänstenäringarna bidrog positivt medan konfidensindikatorn för handeln föll något. Byggföretagen fortsätter att rapportera om ett betydligt starkare läge än normalt.

Företagen rapporterar sammantaget om oförändrad sysselsättning de senaste tre månaderna. Utvecklingen har dock varit olika för de olika sektorerna i näringslivet. Industrin rapporterar om en minskning av antalet anställda medan bygg- och anläggningsverksamhet, handel och de privata tjänstenäringarna redovisar ökad sysselsättning. Näringslivets anställningsplaner på tre månaders sikt fortsätter att vara betydligt mer optimistiska än normalt.

Indikatorer

 

Max

Min

Jul 2016

Aug 2016

Sep 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,4

67,3

102,3

100,1

103,0

2,9

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,1

67,0

105,2

104,1

105,1

1,0

+

Tillverkningsindustri

121,0

64,0

102,9

97,8

101,0

3,2

=

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,1

79,0

109,6

110,5

110,1

-0,4

++

Detaljhandel

124,2

66,5

104,9

103,5

101,2

-2,3

+

Privata tjänstenäringar

119,2

70,6

103,6

104,5

105,6

1,1

+

Hushåll

121,4

46,1

95,3

94,6

100,4

5,8

=

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Jul 2016

Aug 2016

Sep 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,6

1,7

1,9

0,2

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

1,9

2,0

2,4

0,4

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,0

1,0

1,5

0,5

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,11

2,05

2,07

0,02

2 års sikt

2,62

2,53

2,57

0,04

5 års sikt

3,40

3,29

3,32

0,03