2016-02-25

Konjunkturbarometern februari 2016

Starka signaler från företagen om nyanställningar

Barometerindikatorn föll från 112,1 i januari till 108,4 i februari, men indikerar fortfarande en starkare tillväxt än normalt i den svenska ekonomin. Bakom siffrorna utmärker sig företagen som är relativt nöjda med nuvarande efterfrågeläge och planerar att nyanställa i hög grad. Hushållens bedömning är däremot mer tudelad. Samtidigt som de oroar sig alltmer för svensk ekonomi har de inte på åtta år varit så optimistiska om sin egen ekonomi.

Efter förra månadens kraftiga uppgång föll tillverkningsindustrins konfidensindikator tillbaka igen men fortsätter att ligga på en historiskt mycket hög nivå. Industriföretagen är betydligt mer nöjda än normalt med nuvarande orderstockar och redovisar optimistiska produktions- och anställningsplaner på tre månaders sikt.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades inte nämnvärt i februari och visar för sjätte månaden i rad på ett mycket starkt läge. Byggföretagens förväntningar på tre månaders sikt är betydligt mer optimistiska än normalt om såväl orderstockar och byggande som sysselsättning.

Detaljhandelns konfidensindikator sjönk rejält i februari. Nedgången beror främst på att specialiserad butikshandel rapporterar om en svagare försäljningstillväxt och är mer missnöjda med för stora lager. Överlag är däremot detaljhandlarnas förväntningar på hur försäljningsvolymen och försäljningspriserna kommer att utvecklas de närmaste månaderna betydligt mer optimistiska än normalt.

Även de privata tjänstenäringarnas konfidensindikator föll något i februari. Nedgången förklaras främst av att tjänsteföretagen är mer negativa till hur deras verksamhet utvecklats de senaste tre månaderna. De senaste fyra månaderna har tjänsteföretagen också blivit allt mindre positiva om efterfrågeutvecklingen.

Indikatorer

 

Max

Min

Dec 2015

Jan 2016

Feb 2016

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,7

67,6

109,9

112,1

108,4

-3,7

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,1

67,6

111,9

112,1

108,1

-4,0

+

Tillverkningsindustri

121,5

64,6

114,2

121,5

115,7

-5,8

++

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,4

79,3

112,5

110,4

110,5

0,1

++

Detaljhandel

124,1

67,0

115,9

114,4

107,3

-7,1

+

Privata tjänstenäringar

119,2

70,8

106,1

104,3

102,4

-1,9

+

Hushåll

121,1

46,8

98,8

97,6

98,0

0,4

-

Anmärkningar:
Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer. Medelvärde för samtliga indikatorer är 100 och standardavvikelse 10 från 1996 och framåt.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher

 

Hushållens förväntningar på inflation och ränta

 

Dec 2015

Jan 2016

Feb 2016

Förändring

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde exklusive extremvärden (procent)

1,9

1,8

1,7

-0,1

Förväntad inflation om 12 mån, medelvärde alla svar (procent)

2,1

2,0

2,0

0,0

Förväntad inflation om 12 mån, median (procent)

1,0

1,0

0,0

-1,0

Hushållens ränteförväntningar, medelvärde exklusive extremvärden (procent):

1 års sikt

2,15

2,19

2,11

-0,08

2 års sikt

2,73

2,70

2,69

-0,01

5 års sikt

3,57

3,55

3,65

0,10