2014-10-29

Konjunkturbarometern Oktober 2014

Uppåt i näringslivet, men deppigare hushåll

Barometerindikatorn steg 2,8 enheter i oktober, från 101,5 i september till 104,3. Den ligger nu på sin högsta nivå sedan januari i år. Alla indikatorer inom näringslivet stärktes - mest steg konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri och privata tjänstenäringar, medan ökningen för bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel var mer måttlig. Ovanstående konfidensindikatorer ligger alla över det historiska genomsnittet. Indikatorn för hushållen backade i oktober och ligger nu 2 enheter under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 4,4 enheter i oktober och ligger nu 7,7 enheter över det historiska genomsnittet. Bara en av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var betydligt mer positiv, medan såväl bedömningen av orderstockens storlek som förväntad produktionsutveckling var oförändrad jämfört med i september.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 1,5 enheter i oktober och ligger nära 7 enheter över det historiska genomsnittet. Omdömena om orderstockens storlek var mer positiva än tidigare, medan sysselsättningsplanerna var oförändrat positiva.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 0,2 enheter i oktober och ligger nära 8 enheter över det historiska genomsnittet. Endast en av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången.  Bedömningen av varulagren var mer positiv, medan såväl försäljningsutfallet som förväntad försäljning justerades ned jämfört med september.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 3,4 enheter i oktober och ligger återigen något över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Efterfrågeutfallet var starkare än tidigare, bedömningen av företagets verksamhet var mer positiv och förväntningarna på efterfrågan var högre än tidigare.

Hushållens konfidensindikator sjönk hela 4,7 enheter i oktober och ligger därmed 2 enheter under det historiska genomsnittet. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog till nedgången. Framför allt var förväntningarna på den egna och svensk ekonomi på 12 månaders sikt betydligt mer pessimistiska än tidigare. Men även synen på egen ekonomi i nuläget var mindre positiv och inställningen till köp av kapitalvaror i nuläget blev mer negativ. Endast synen på svensk ekonomi i nuläget var mer positiv än i september.

Indikatorer

 

Max

Min

aug-14

sep-14

okt-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,1

68,7

103,3

101,5

104,3

2,8

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

119,8

68,8

104,6

102,3

105,8

3,5

+

Tillverkningsindustri

119,2

65,3

107,0

103,3

107,7

4,4

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,8

80,0

103,8

105,3

106,8

1,5

+

Detaljhandel

124,9

67,6

106,7

107,7

107,9

0,2

+

Privata tjänstenäringar

119,1

72,2

101,1

98,2

101,6

3,4

+

Hushåll

120,3

48,2

96,6

102,7

98,0

-4,7

-

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.