2014-04-29

Konjunkturbarometern April 2014

Barometerindikatorn vände upp efter att ha backat ett par månader

Barometerindikatorn steg 1,5 enheter i april, från 101,1 i mars till 102,6. Detta efter att ha minskat drygt 5 enheter under februari och mars. Det är framför allt en uppgång i indikatorerna för tillverkningsindustri och detaljhandel som bidragit till den positiva vändningen i april. Konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt privata tjänstenäringar var ungefär oförändrade, medan indikatorn för hushållen backade något. Konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet och hushåll ligger marginellt under det historiska genomsnittet, medan övriga indikatorer ligger över.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 3,2 enheter i april efter en minskning på drygt 7 enheter under de två föregående månaderna. Den ligger därmed återigen över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog till uppgången. Bedömningen av orderstockens storlek var mer positiv och produktionsplanerna justerades upp. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek var något mer negativ jämfört med i mars.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet var i det närmaste oförändrad under april och ligger fortfarande nära det historiska genomsnittet. De två frågorna som ingår bidrog i olika riktning. Omdömena om orderstockens storlek blev mer positiva, medan sysselsättningsplanerna justerades ned något jämfört med månaden innan.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln steg 2,7 enheter i april och ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog positivt. Bedömningen av varulagren och försäljningsutfallet var mer positiv och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna steg.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna var i stort sett oförändrad i april och ligger fortfarande klart över det historiska medelvärdet. Utfallet för efterfrågan var oförändrat jämfört med i mars, medan förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Bedömningen av utvecklingen för företagets verksamhet var däremot mer positiv.

Hushållens konfidensindikator minskade 0,6 enheter i april, från 99,6 i mars till 99,0. Den ligger därmed strax under det historiska genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog negativt i april. Den negativa förändringen var störst när det gäller synen på svensk ekonomi om 12 månader och bedömningen av svensk ekonomi i nuläget

Indikatorer

 

Max

Min

feb-14

mar-14

apr-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,1

104,1

101,1

102,6

1,5

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,0

69,2

106,6

103,5

105,2

1,7

+

Tillverkningsindustri

119,1

65,8

103,3

99,5

102,7

3,2

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,7

80,4

103,5

99,5

99,6

0,1

=

Detaljhandel

125,1

67,9

106,2

106,0

108,7

2,7

+

Privata tjänstenäringar

118,7

72,6

105,8

103,5

103,7

0,2

+

Hushåll

120,1

48,8

100,3

99,6

99,0

-0,6

-

Makroindex (hushåll)

120,9

72,0

103,9

100,9

98,1

-2,8

-

Mikroindex (hushåll)

118,2

44,5

96,1

98,0

96,8

-1,2

-

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.