2014-03-26

Konjunkturbarometern Mars 2014

Barometerindikatorn på väg ned mot normalnivå

Barometerindikatorn minskade 2,5 enheter i mars, från 104,0 i februari till 101,5. Efter att ha minskat 3,1 enheter i februari har den därmed backat 5,6 enheter på två månader. Alla indikatorer noterade en minskning. Mest sjönk konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet, med 3,2 respektive 3,6 enheter och dessa ligger nu nära det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för hushållen backade endast 0,1 enhet och även den ligger nära genomsnittet. Indikatorerna för detaljhandel och privata tjänstenäringar ligger fortfarande klart över sina historiska genomsnitt

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri sjönk 3,2 enheter i mars. Efter en minskning med 4,2 enheter månaden innan ligger den nu nära sitt historiska genomsnitt. Två av de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Bedömningen av färdigvarulagren var mindre positiv och bedömningen av orderstockens storlek var mer negativ jämfört med förra månaden. Företagens produktionsplaner var dock mer optimistiska.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk 3,6 enheter i mars och ligger nu återigen nära det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår i indikatorn bidrog negativt i mars. Omdömena om orderstocken har ändrats i negativ riktning och företagens sysselsättningsplaner har justerats ned.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln backade 1,2 enheter i mars, men ligger fortfarande klart över det historiska genom-snittet. Endast en av de tre frågorna bidrog till nedgången. Det var företagens bedömning av varulagren som var mindre positiv än förra månaden. Försäljningsutfallet var något mer positivt och förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna steg.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna minskade 1,9 enheter i mars, vilket var nästan lika mycket som i februari. Den ligger nu 4 enheter över det historiska genomsnittet. Alla de tre ingående frågorna bidrog till nedgången. Utfallet för efterfrågan var lägre än tidigare och förväntningarna på efterfrågan de närmaste tre månaderna var något mindre optimistiska. Dessutom bedömdes utvecklingen av företagens verksamhet inte lika positiv.

Hushållens konfidensindikator minskade marginellt med 0,1 enheter i mars, från 99,7 i februari till 99,6. Den ligger därmed strax under det historiska genomsnittet. Tre av de fem ingående frågorna bidrog negativt. Den negativa förändringen var störst när det gäller synen på svensk ekonomi i nuläget och förväntningarna på svensk ekonomi om tolv månader. Även bedömningen av egen ekonomi i nuläget var mer negativ.

Indikatorer

 

Max

Min

jan-14

feb-14

mar-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

117,9

69,2

107,1

104,0

101,5

-2,5

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,1

69,3

109,1

106,6

103,9

-2,7

+

Tillverkningsindustri

119,0

65,8

107,2

103,0

99,8

-3,2

=

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,6

80,4

100,2

103,5

99,9

-3,6

=

Detaljhandel

125,2

67,9

107,8

106,7

105,5

-1,2

+

Privata tjänstenäringar

118,7

72,6

108,2

105,9

104,0

-1,9

+

Hushåll

120,0

48,9

102,6

99,7

99,6

-0,1

=

Makroindex (hushåll)

120,8

72,1

105,4

104,0

101,2

-2,8

+

Mikroindex (hushåll)

118,2

44,6

98,9

96,0

98,0

2,0

-

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.