2014-01-30

Konjunkturbarometern Januari 2014

Barometerindikatorn har stigit över 20 enheter på drygt ett år

Barometerindikatorn fortsatte uppåt med 1,5 enheter i januari i år, från 106,3 i december till 107,8. Detta är den högsta noteringen sedan juni 2011 och indikatorn har stigit drygt 20 enheter sedan bottennoteringen i november 2012. Indikatorerna för tillverkningsindustri, detaljhandel och privata tjänstenäringar steg- för detaljhandel med nästan 4 enheter. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet samt hushåll backade något i januari. Med ett undantag ligger alla konfidensindikatorerna klart över sina historiska genomsnitt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger nu nästan exakt på genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 1,2 enheter i januari och ligger nu drygt 8 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre frågorna som ingår i tillverkningsindustrins indikator bidrog till uppgången. Produktionsplanerna justerades upp och bedömningen av färdigvarulagren var aningen mer positiv, medan bedömningen av orderstockens storlek var något mer negativ.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet backade 1,2 enheter i januari och ligger nu 0,1 enheter under det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår i indikatorn har bidragit negativt den här månaden. Sysselsättningsplanerna har justerats ner och bedömningen av orderstockens storlek är något mer negativ än i december.

Konfidensindikatorn för detaljhandel steg 3,8 enheter i januari och ligger därmed nästan 8 enheter över det historiska genomsnittet. Alla de tre frågorna som ingår i indikatorn bidrog positivt. Försäljningsutfallet var bättre än månaden innan och bedömningen av varulagren var inte lika negativ, dessutom är förväntningarna på försäljningen framöver mer optimistiska.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna steg 2,6 enheter i januari och ligger nu drygt 8 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre frågorna som ingår har utvecklats positivt i januari. Både utfallet för efterfrågan och utvecklingen av företagets verksamhet var bättre än i december. Förväntningarna på efterfrågeutvecklingen de närmaste månaderna var oförändrad.

Hushållens konfidensindikator minskade 1,6 enheter mellan december och januari, från 104,8 till 103,2. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog negativt. Endast förväntningarna på svensk ekonomi på ett års sikt var mer positiva. Förväntningarna på egen ekonomi blev mindre optimistisk och synen på den egna och svensk ekonomi i nuläget var inte lika positiv som i december. Det samma gäller inställningen till köp av kapitalvaror.

Indikatorer

 

Max

Min

nov-13

dec-13

jan-14

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,2

69,5

103,9

106,3

107,8

1,5

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,1

69,6

104,7

107,2

109,7

2,5

+

Tillverkningsindustri

119,5

66,3

105,2

107,0

108,2

1,2

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,5

80,5

97,3

101,1

99,9

-1,2

-

Detaljhandel

125,2

68,1

104,2

104,1

107,9

3,8

+

Privata tjänstenäringar

118,7

72,7

102,8

106,0

108,6

2,6

+

Hushåll

119,9

49,4

104,4

104,8

103,2

-1,6

+

Makroindex (hushåll)

120,8

72,6

104,0

104,8

106,0

1,2

+

Mikroindex (hushåll)

118,1

44,8

103,9

104,2

99,9

-4,3

-

Anmärkningar: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer.

Indikatorerna revideras varje månad när tidsserierna säsongsrensas. Värdet påverkas då ofta med en justering uppåt eller nedåt.

Läget: ++ Mycket starkt, + Starkt, = Normalt, - Svagt, -- Mycket svagt.

Konfidensindikatorn för totala näringslivet är en sammanvägning av indikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, handel och privata tjänstenäringar. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.