2013-11-22

Konjunkturbarometern November 2013

Barometerindikatorn fortsatte upp och steg 2,4 enheter i november

Barometerindikatorn steg 2,4 enheter i november, från 101,7 i oktober till 104,1. Indikatorn har därmed ökat med drygt 12 enheter de senaste sex månaderna. Alla indikatorer, utom för privata tjänstenäringar, noterade en ökning. Mest steg indika-torn för tillverkningsindustri, drygt 4 enheter, medan indikatorn för privata tjänstenäringar minskade 0,6 enheter. Med ett un-dantag ligger alla konfidensindikatorerna över sina historiska genomsnitt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger knappt 3 enheter under genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg 4,1 enheter i november och ligger klart över det historiska genomsnittet. Av de tre frågorna som ingår i industrins indikator har två bidragit positivt. Bedömningen av orderstockens storlek är inte lika negativ som tidigare och produktionsplanerna är något mer optimistiska. Bedömningen av färdigvarulagrens storlek har inte ändrats nämnvärt och dessa bedöms vara i det närmaste lagom stora.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg 2,5 enheter i november, men ligger fortfarande något under det historiska genomsnittet. Båda frågorna som ingår i indikatorn har bidragit positivt i november. Omdömena om orderstocken är något mindre negativa och sysselsättningsplanerna har justerats upp.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln ökade 1,7 enheter i november och ligger 4 enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre frågorna som ingår har utvecklats positivt i november. Försäljningen har ökat och bedömningen av varulagren är inte lika negativ som tidigare. Förväntningarna på försäljningen de närmaste månaderna är fortfarande optimistiska, men har justerats ner en aning.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade för andra månaden i rad och med 0,6 enheter i november. Den ligger dock fortfarande ett par enheter över det historiska genomsnittet. Två av de tre ingående frågorna bidrog negativt i november. Såväl utfallet för efterfrågan som förväntningarna, var mindre positiva än i oktober. När det gäller frågan om utvecklingen av företagens verksamhet däremot, har den utvecklats positivt under november.

Hushållens konfidensindikator steg 2,9 enheter mellan oktober och november, från 102,0 till 104,9. Fyra av de fem ingående frågorna bidrog positivt den här månaden. Hushållens uppfattning om nuläget är mer positiv än i oktober och förväntningarna är mer optimistiska. Detta gäller för både den egna och svensk ekonomi. Hushållens syn på om det i nuläget är fördelaktigt att köpa kapitalvaror ligger kvar på samma nivå som förra månaden.

Indikatorer

 

Max

Min

sep-13

okt-13

nov-13

Förändring

Läget

Barometerindikatorn

118,0

69,6

98,0

101,7

104,1

2,4

+

Konfidensindikatorer:

       

Totala näringslivet

120,0

69,7

100,8

103,2

104,7

1,5

+

Tillverkningsindustri

119,0

66,4

94,3

101,7

105,8

4,1

+

Bygg- och anläggningsverksamhet

122,4

80,6

92,9

94,8

97,3

2,5

-

Detaljhandel

125,2

68,2

97,7

102,3

104,0

1,7

+

Privata tjänstenäringar

118,3

72,8

104,5

102,8

102,2

-0,6

+

Hushåll

119,9

49,6

97,2

102,0

104,9

2,9

+

Makroindex (hushåll)

120,8

72,7

99,7

102,3

104,3

2,0

+

Mikroindex (hushåll)

118,0

45,0

97,1

101,4

104,4

3,0

+

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt. Konfidensindikatorn för näringslivet är en sammanvägning av konfidensindikatorerna för bygg-och anläggningsverksamhet, tillverkningsindustri, total handel (detaljhandel + partihandel) och de privata tjänstenäringarna. Som vikt används antalet anställda i populationen. Vikterna är alltså andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar är skattad 1996-2002 utifrån kvartalsserier för ett begränsat antal tjänstebranscher.