2013-04-26

Konjunkturbarometern April 2013

Hushållen på allt bättre humör men deppigare i näringslivet

Barometerindikatorn föll 1,3 enheter i april, från 95,4 i mars till 94,1. Den ligger nu knappt sex enheter under det historiska genomsnittet och indikerar att tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt. Minskningen förklaras av att indikatorerna för såväl detaljhandel som de privata tjänstenäringarna backade. Konfidensindikatorerna för tillverkningsindustri samt bygg- och anläggningsverksamhet steg däremot något. Även indikatorn för hushållen fortsatte att öka och den ligger nu i nivå med det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg ett par enheter i april och den ligger nu endast tre enheter under det historiska genomsnittet. Bedömningen av orderläget är något mindre negativ än i januari och produktionsvolymen har stigit något under första kvartalet. Industrisysselsättningen har dock minskat ytterligare och planerna pekar mot fortsatta nedskärningar. Produktionsplanerna är lite mer optimistiska.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet steg tre enheter i april, men den ligger fortfarande betydligt under det historiska medelvärdet. Efterfrågan är fortsatt mycket svag och byggproduktionen har varit oförändrad, medan sysselsättningen har minskat ytterligare. Även anbudspriserna har fortsatt att falla. Byggföretagen räknar med att såväl orderingång som byggproduktion ligger kvar på oförändrade nivåer under andra kvartalet, medan sysselsättningsplanerna pekar fortsatt nedåt.

Konfidensindikatorn för detaljhandel föll fyra enheter i april och den ligger nu tio enheter under det historiska genomsnittet. Försäljningen inom detaljhandeln minskade något under första kvartalet, endast livsmedelshandeln redovisade högre försäljningsvolymer. Detaljhandeln är dock fortfarande optimistisk och räknar med en god försäljningstillväxt de närmaste månaderna, framför allt gäller detta livsmedelshandeln. För specialiserad butikshandel och partihandel är förväntningarna mer återhållsamma. Handel med motorfordon förutser i stort sett oförändrade volymer under perioden.

Konfidensindikatorn för de privata tjänstenäringarna backade fem enheter i april och den ligger nu tio enheter under det historiska genomsnittet. Efterfrågan till de privata tjänstenäringarna har varit i stort sett oförändrad de senaste månaderna, medan sysselsättningen har minskat något. Tjänsteföretagen är dock relativt optimistiska inför andra kvartalet och räknar med att efterfrågan stiger. Sysselsättningen väntas bli i det närmaste oförändrad under perioden. Bland datakonsulter, arkitekter och tekniska konsulter är emellertid sysselsättningsplanerna mer expansiva.

Hushållens konfidensindikator steg med 2,4 enheter i april, från 2,8 i mars till 5,2. Indikatorn ligger därmed något över det historiska genomsnittet. Ökningen i april beror på att hushållen fått en mer positiv syn på utvecklingen i såväl den svenska som den egna ekonomin.

Att tänka på vid tolkning av Barometerindikatorn

Viktsystemet som används vid beräkning av Barometerindikatorn tillämpas inte på sektorernas konfidensindikatorer, utan på dess säsongsrensade standardiserade komponenter. Det går därför inte att erhålla Barometerindikatorn genom att väga samman eller summera konfidensindikatorerna för de olika sektorerna.

Bransch

Medel-värde

Max-värde

Min-värde

Feb 2013

Mar 2013

Apr 2013

Läget

Barometerindikatorn

100,0

117,2

70,9

94,8

95,4

94,1

-

Konfidensindikatorer

       

Totala näringslivet

8

32

-29

-1

4

2

-

Tillverkningsindustri

-5

14

-39

-10

-10

-8

-

Bygg- och anläggningsverksamhet

-17

48

-77

-43

-45

-42

-

Detaljhandel

12

41

-26

7

6

2

-

Privata tjänstenäringar

21

48

-21

8

16

11

-

Hushåll

4,9

30,0

-38,3

-1,0

2,8

5,2

+

Makroindex

-2,8

47,3

-69,8

-26,0

-13,7

-8,5

-

Mikroindex

5,4

18,8

-21,3

5,1

4,7

6,7

+

Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)

   

1,3

1,1

1,5

 

Hushållens ränteförväntningar

       

1 års sikt

   

3,27

3,31

3,33

 

2 års sikt

   

3,71

3,72

3,79

 

5 års sikt

   

4,23

4,24

4,27

 

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt.