2021-06-29

Extrafrågor till tillverkningsindustrin

Allt vanligare att minskad produktion beror på leveransproblem

Av industriföretagen som svarat att produktionen minskat på grund av coronaviruset uppger i juni 85 procent att en anledning till den lägre produktionen är leveransproblem av insatsvaror.

Till de företag inom tillverkningsindustrin som svarat att produktionen minskat ställs en flervalsfråga om anledningen till denna minskning. Den vanligaste anledningen är i denna undersökning leveransproblem av insatsvaror. I juni svarade 85 procent, en ökning med 11 procentenheter, av företagen att leveransproblem av insatsvaror är en anledning till att produktionen minskat. Då 43 procent av företagen svarade att produktion har minskat på grund av coronaviruset innebär det att 37 procent (0,43 x 0,85) av samtliga företag uppger att de har haft så stora problem med leveranser av insatsvaror på grund av coronaviruset att det påverkat produktionen negativt. I april 2020 var det 62 procent som svarade att produktionen minskat, av dessa var det 70 procent som svarade att leveransproblem var en anledning till att produktionen minskat, det motsvarar 43 procent (0,62 x 0,70) av samtliga företag. Förutom leveransproblem av insatsvaror är personalbrist eller minskad efterfrågan en anledning till minskad produktion. Hälften av företagen svarar i juni att personalbrist är en anledning till minskad produktion, det är drygt 20 procentenheter mindre än jämfört med föregående mätning.

I juni svarar 43 procent av företagen att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning vilket är 8 procentenheter färre jämfört med maj. Av de 43 procent som svarar att produktionen har påverkats negativt i någon utsträckning är det 37 procentenheter som svarar att produktion minskat i liten utsträckning (en minskning med 5 procentenheter jämfört med förra månaden), samtidigt är det 6 procentenheter som svarar att produktion minskat i stor utsträckning (vilket är en minskning med 3 procentenheter jämfört med förra månaden).

Om undersökningen
Konjunkturinstitutet har från och med april månads Konjunkturbarometer lagt till två extrafrågor i enkäterna till företag och hushåll. Med hänsyn till att minska på företag och hushålls uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att i samband med september månads Konjunkturbarometern ställa dessa extrafrågor för sista gången. För tillverkningsindustrin kommer Konjunkturinstitutet dock att fortsätta att ställa frågan om hur produktionen varit föregående månad. Om företagen uppger att produktionen minskat ombeds de även fortsättningsvis att svara på anledningen till denna minskning.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 28 maj–20 juni.

Uppgifterna från extrafrågorna är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. Resultatet från extrafrågorna publiceras i excelfilen nedan.