2021-05-18

Extramätning företag

Oförändrat omsättningstapp i näringslivet

Omsättningstappet är oförändrat i tre av näringslivets fyra sektorer jämfört med undersökningen från i april.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde (se nedan för förklaring) som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt. För näringslivet som helhet beräknas omsättningstappet i maj vara 8 procent vilket är oförändrat jämfört med förra undersökningen i april. Omsättningstappet beräknades även då till 8 procent. I maj förra året beräknades tappet till drygt 20 procent för att därefter minska till 10 procent i oktober. Därefter ökade det återigen till 15 procent i november. Från och med november minskade tappet successivt till och med april. Omsättningstappet är oförändrat även inom sektorerna tillverkningsindustrin, handeln och tjänstesektorn.

Företagens svar visar att det nu är 40 procent av företagen i näringslivet som har en lägre omsättning jämfört med normalt. Andelen är oförändrad jämfört med den föregående undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 74 procent.

Inom tillverkningsindustrin är det 27 procent av företagen som svarar att omsättningen är lägre än normalt vilket även det är en lika hög andel som det var i förra undersökningen. Det är en nästan lika stor andel som nu svarar att omsättningen är högre än normalt. I maj förra året var skillnaden betydligt större. Då var det 71 procent av företagen som uppgav att de hade en lägre omsättning än normalt och endast 7 procent som uppgav att omsättningen var högre än normalt.

Inom handeln uppger 47 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med april då andelen var 45 procent. Det vanligaste svaret, som nästan 40 procentenheter av företagen anger, är att omsättningen minskat med upp till 25 procent. Andelen företag som svarar att omsättningen är högre än normalt är drygt 30 procent, vilket är en minskning med 6 procentenheter sedan i april.

Inom tjänstesektorn är andelen företag som i maj svarar att omsättningen är lägre än normalt oförändrad jämfört med andelen från i april. Det är fortfarande 42 procent som uppger att omsättningen är lägre än normalt. I maj förra året var motsvarande andel 78 procent. I hotell- och restaurangbranschen har läget dock blivit ytterligare försämrat i maj. Det är nu 97 procent som uppger att omsättningen är lägre än normalt, en ökning med 3 procentenheter jämfört med förra undersökningen. Av de 97 procent som svarar att omsättningen är lägre än normalt svarar ungefär hälften att omsättningen minskat med mer 50 procent jämfört med normalt och andra halvan svarar att omsättningen minskat med 50 procent eller mindre.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det 23 procent av företagen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt vilket är en minskning med 8 procentenheter jämfört med i förra undersökningen. I maj förra året var det 62 procent som svarade att de hade lägre omsättning än normalt.

Överlag är det fortfarande små förändringar när det gäller utvecklingen av den uppskattade risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Andelen företag inom totala näringslivet som svarar att det finns en risk för avveckling är oförändrad jämfört med april (21 procent). Andelen har successivt minskat sedan maj förra året då det var 36 procent av företagen i näringslivet som uppgav att det fanns en risk för avveckling.

Om Beräkningen

Det beräknade medelvärdet är framtaget för att få ett sammanfattande mått utifrån företagens svar på frågan hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med ett normalläge. Då måttet beräknas utifrån svarsalternativ bestående av intervall samt ett alternativ som inte har någon övre gräns har antaganden behövts göras för att kunna ta fram måttet. Om företaget har svarat i ett intervall antas företaget ha en förändrad omsättning motsvarande mittpunkten i det intervallet. Exempel: om företaget uppger ett omsättningstapp på 1–25 procent antas omsättningstappet vara 13 procent, om företaget svarar 26–50 procent så antas omsättningstappet vara 38 procent osv. För alternativet att omsättningen ökat med mer än 30 procent uppskattas omsättningsökningen ligga på 40 procent.

Till denna undersökning samlades företagens svar in 10–12 maj. Nästa extraundersökning publiceras den 15 juni på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.