2020-09-01

Extramätning företag

Allt mindre andel företag uppger stora omsättningstapp

Utvecklingen i näringslivet är entydig. Sedan i maj har andelen företag som uppger att de har ett stort omsättningstapp minskat.

I totala näringslivet – där tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänstesektorn ingår – är det fortsatt små förändringar jämfört med mätningen för två veckor sedan. Det är nu en något mindre andel företag som svarar att de har ett omsättningstapp, jämfört med normalt, på mellan 26–50 procent. 11 procent av företagen uppger detta alternativ i den senaste undersökningen vilket är två procentenheter mindre jämfört med den förra undersökningen. Samtidigt är det en något större andel företag som uppger att de har ett tapp på upp till 25 procent. Det är 45 procent som ger detta svar, vilket är fyra procentenheter högre än i förra undersökningen.

Jämfört med svaren i maj har andelen företag som uppger att de har ett omsättningstapp minskat. I maj var det 74 procent som uppgav att de hade ett tapp och nu är det 62 procent. Det är även en mindre andel som uppger att tappet är stort. Sex procent uppger att tappet i omsättning är större än 50 procent. Andelen har minskat stadigt sedan mätningarna började i maj, då motsvarande andel var 13 procent.

Jämfört med svaren för två veckor sedan uppger nu en större andel företag inom tillverkningsindustrin att de har ett omsättningstapp. Det är nu en större andel företag som uppger att de tappat upp till 25 procent av sin omsättning och en mindre andel som uppger att omsättningen är oförändrad. Tillsammans är den andelen nu 77 procent jämfört med 73 procent för två veckor sedan. I ett längre perspektiv är det även för tillverkningsindustrin en mindre andel företag inom tillverkningsindustrin som svarar att de har ett omsättningstapp. Det är nu 61 procent som uppger det och i maj var det tio procentenheter fler. Framför allt är det andelen företag som svarar att tappet varit stort, över 50 procent, som minskat sedan i maj.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet är det små förändringar jämfört med svaren för två veckor sedan. Jämfört med svaren från i maj är skillnaden däremot större. Då svarade 62 procent att de hade ett omsättningstapp vilket ska jämföras med nuvarande 37 procent som uppger det.

I likhet med med bygg- och anläggningsverksamhet är det även inom handel och tjänstesektorn små förändringar jämfört med svaren för två veckor sedan. Jämfört med svaren i maj är det nu en mindre andel företag inom handel som svarar att de tappat mer än 25 procent av omsättningen. Andelen var i maj 35 procent, nu är det endast 13 procent som uppger samma sak. Nästan en tredjedel av handelsföretagen uppger att de hade en högre omsättning än normalt de senaste två veckorna. Inom tjänstesektorn är minskningen inte lika stor. Det var i maj nästan 30 procent som svarade att tappet var större än 25 procent, nu är det 20 procent av företagen som svarar det.

För samtliga sektorer är det är små förändringar jämfört med svaren för två veckor sedan beträffande risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Även jämfört med svaren från i maj är det förhållandevis små förändringar. Till exempel för tillverkningsindustrin är det nu 16 procent som svarar att det finns en risk, varav samtliga företag uppger att den är liten. Det var i maj 30 procent som svarade att det fanns en risk för avveckling varav en procentenhet svarade att den var hög. En sektor som drabbats hårt av de sociala restriktionerna som pandemin medfört är tjänstesektorn. I denna sektor var det i maj 40 procent som uppgav att det fanns en risk, varav åtta procentenheter uppgav att den var hög. Nu är det 31 procent som uppger att det finns en risk varav fyra procentenheter svarar att den är hög.

Om undersökningen

En förändring, föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka sedan i maj, med ett uppehåll i juli, genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehåller två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma.

Med hänsyn till det rådande läget samt att minska på företags uppgiftslämnarbörda har Konjunkturinstitutet beslutat att från och med oktober att göra dessa extraundersökningar endast en gång per månad. Skulle behovet av mer frekvent information uppstå kan detta beslut omprövas.

Nästa extraundersökning publiceras den 15 september på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.