2020-08-18

Extramätning företag

Tydligt lyft för tillverkningsindustrin

Inom tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsverksamhet uppger en mindre andel företag att de har lägre omsättning än normalt, jämfört med svaren för två veckor sedan. Det största tappet i omsättning återfinns nu inom tjänstesektorn.

I totala näringslivet – där tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänstesektorn ingår – är det förhållandevis små förändringar jämfört med mätningen för två veckor sedan. Det är nu en något mindre andel företag som svarar att de har ett omsättningstapp på mellan 26–50 procent, 13 procent uppger nu det alternativet vilket är tre procentenheter mindre jämfört med förra undersökningen. Samtidigt är det en något större andel företag som uppger att de har ett tapp på upp till 25 procent. Det är nu 41 procent som svarar det alternativet vilket är fyra procentenheter högre jämfört med förra undersökningen.

Jämfört med svaren för två veckor sedan uppger nu en betydligt mindre andel företag inom tillverkningsindustrin att de har ett omsättningstapp. Då var det 69 procent av företagen som uppgav att de tappat upp till 50 procent av sin omsättning. Nu är motsvarande siffra drygt 50 procent. Både företag inom investerings- och konsumtionsvaruindustrin bidrar till att tappet i omsättning inte är lika stort. För företag inom insatsvaruindustrin är omsättningen i princip oförändrad jämfört med förra undersökningen.

Även för bygg- och anläggningsverksamhet är det nu en mindre andel företag som har ett omsättningstapp. För två veckor sedan var det drygt sex av tio företag som uppgav att de tappat upp till 25 procent av omsättningen, nu är det drygt tre av tio som uppger det. I övrigt är det inga förändringar inom denna sektor.

Inom handel är det nu 55 procent av företagen som uppger att omsättningen är lägre än normalt. Jämfört med den förra undersökningen är det en ökning med nästan tio procentenheter, men nästan tio procentenheter färre än i undersökningen i slutet av juni. Ökningen förklaras av att det är fler företag som nu svarar att de tappat upp till 25 procent av omsättningen jämfört med förra undersökningen. En liknande utveckling återfinns även inom tjänstesektorn. Där uppger nu 68 procent av företagen att omsättningen är lägre än normalt vilket är en ökning med sju procentenheter i förhållande till svaren för två veckor sedan. Även inom tjänstesektorn är andelen företag som rapporterar omsättningstapp något lägre än i undersökningen i slutet av juni.

Det är fortsatt små förändringar inom samtliga sektorer beträffande svaren på frågan om risken för att verksamheten ska behöva avvecklas. Risken fortsätter att minska långsamt jämfört med tidigare undersökningar. Risken är fortfarande störst inom tjänstesektorn. 35 procent av företagen inom denna sektor uppger att det finns en risk för avveckling, vilket är en minskning med en procentenhet jämfört med förra undersökningen.

Om undersökningen
En förändring, föranledd av coronaviruset och covid-19-pandemin, är att Konjunkturinstitutet varannan vecka under maj och juni genomfört extraundersökningar av de företag som ingår i Konjunkturbarometern Företag. Undersökningen innehöll två frågor gällande hur företagets omsättning har påverkats av covid-19-pandemin samt hur företaget bedömer risken för att behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Konjunkturinstitutet bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av denna information och kommer därför att fortsätta med dessa extraundersökningar så länge behovet finns. Nästa undersökning publiceras den 1 september på Konjunkturinstitutets webbplats.

Uppgifterna från extraundersökningarna publiceras inte i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras nedan.