2020-05-08

Extramätning hushåll april 2020

Hushållens konfidensindikator steg något i andra halvan av april

Från och med april till juni kommer Konjunkturinstitutet att genomföra hushållsundersökningen två gånger per månad på grund av coronaviruset och covid-19-pandemin. Anledningen till dessa extraenkäter är att det råder ett stort behov av ytterligare information om pandemins ekonomiska effekter på hushållen. Resultaten från den första extramätningen med insamlingsperiod 16–30 april tyder på att stämningsläget hos hushållen fortfarande är betydligt svagare än normalt, men att de blivit något mindre negativa jämfört med den ordinarie undersökningen som pågick mellan den 1–15 april.

Hushållens konfidensindikator– som sammanfattar svaren från hushållen – ökade i denna extramätning med 3,4 enheter från 73,9 till 77,3. Skillnaden i indikatorn mellan de olika hushållsundersökningarna i april beror på att hushållen blev mindre pessimistiska om förväntningarna på utvecklingen av sin egen ekonomi på ett års sikt samt att de hade en något mindre negativ inställning till kapitalvaruinköp.

Förutom dessa extramätningar så har Konjunkturinstitutet även beslutat att, initialt för perioden maj–juni, skicka ut extraenkäter till företagen som ingår i Konjunkturbarometern Företag. I denna undersökning ingår två frågor gällande hur företagets omsättning påverkats av covid-19-pandemin och hur man bedömer risken för att företaget ska behöva avveckla sin verksamhet på grund av densamma. Syftet med denna extraundersökning är att öka mängden tillgänglig information om hur svenska företag påverkas av pandemin covid-19. Denna extraundersökning kommer att skickas ut till företagen varannan vecka från och med vecka 20 och publiceras den 19 maj på Konjunkturinstitutets webbplats.

Statistikdatabasen uppdateras inte

Uppgifterna från denna extramätning är inte en del av Sveriges officiella statistik och uppgifterna publiceras därför inte heller i Konjunkturinstitutets statistikdatabas. En tabell med resultatet från extraundersökningen publiceras på Konjunkturinstitutets webbplats.

På grund av behovet att snabbt offentliggöra resultatet av extramätningen kommer denna information tyvärr utan förtida avisering.