2023-08-25

Nytt remissvar om sänkta reduktionspliktsnivåer

Vi har lämnat ett remissvar om den föreslagna sänkningen av reduktionspliktsnivåerna.

I svaret framgår att en sådan sänkning innebär att mer av annan klimatpolitisk styrning behövs om Sverige ska klara sina EU-åtaganden och uppställda nationella utsläppsmål. Innan sådana justeringar av den övriga klimatpolitiken presenterats är det svårt att bedöma konsekvenserna av promemorians förslag. KI anser därmed att promemorians konsekvensanalys därigenom blir ofullständig. Vidare menar KI att oklarheten kring vilken klimatpolitisk styrning som ska gälla framöver skapar en osäkerhet som riskerar att få negativa effekter för företagens och hushållens investeringsbeslut.

Här finns hela svaret att läsa Pdf, 155.8 kB.