2020-03-16

Remissvar om korttidsarbete

Med anledning av spridningen av coronaviruset COVID-19 föreslår regeringen ett antal ändringar.

Ändringsförslagen finns i lagrådsremissen från den 5 mars. I detta remissvar ger Konjunkturinstitutet sin syn på de föreslagna förändringarna.