2018-02-14

Remissvar om yrkesintroduktionsanställningar

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över utredningen "Översynen av stödet för yrkesintroduktionsanställningar".

Utredningen syftar till att lyfta fram vilka förändringar i regelverket som krävs när yrkesintroduktionsanställningar kommer att utvidgas till att omfatta även arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Konjunkturinstitutet har tidigare konstaterat att de som har en yrkesintroduktionsanställning står relativt nära arbetsmarknaden. Exempelvis är andelen som har minst gymnasieutbildning högre bland deltagarna än bland arbetslösa generellt. De föreslagna förändringarna, om avgränsningar till bristyrken och slopad begränsning av formell utbildning, riskerar att förstärka denna effekt. De sammantagna sysselsättningseffekterna av de föreslagna förändringarna bedöms dock vara små till följd av att volymerna i yrkesintroduktionsanställning även fortsättningsvis bedöms vara relativt blygsamma.