2018-01-26

Remissvar om nya koldioxidkrav för lätta fordon

Europeiska kommissionen föreslår nya utsläppsnormer för nyregistrerade lätta fordon. Den nya förordningen innebär i korthet skärpta utsläppskrav för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.

I förordningen finns även en del ändringsförslag. Ett av förslagen föreslår en ny metod för att mäta lätta fordons utsläpp.

Konjunkturinstitutet ser positivt på denna förändring som verkar för att säkerställa att utsläppen per kilometer i verklig körning de facto minskar. Konjunkturinstitutet anser dock att kommissionen i sin konsekvensanalys alltför lättvindigt förkastar möjligheten att komplettera kravet med ett system för säljbara krediter. Ett sådant system kan avsevärt förbättra kostnadseffektiviteten.

Här hittar du hela remissvaret