2017-06-08

Yttrande om OPS-projekt: alltför stor risk för höga kostnader

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över den offentliga utredningen "Finansiering av infrastruktur med privat kapital" (SOU 2017:13).

I yttrandet avråder vi från att införa ett försöksprogram med offentlig-privat samverkan, så kallad OPS.

Vi bedömer att riskerna för högre statsfinansiella kostnader väger tyngre än de eventuella effektivitetsvinster som kan uppnås. Bland annat är risken stor för oväntat höga statsfinansiella kostnader ifall den privata parten går i konkurs eller om kontrakten är dåligt utformade. OPS-upphandlingar ställer även höga krav på kontraktens utformning, och de projekt som är så omfattande att de passar i ett försöksprogram lär vara alltför samhällsviktiga för att vara lämpliga för försöksverksamhet.

Läs hela remissvaret här