2017-05-12

Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt

Konjunkturinstitutet har tagit del av och granskat bedömningarna i promemorian Begränsad uppräkning av skiktgränserna för statlig inkomstskatt för 2018.

Konjunkturinstitutet delar promemorians bedömning att förslaget bidrar till jämnare fördelning av inkomster, både mellan inkomstgrupper och mellan kvinnor och män. Konjunkturinstitutet noterar dock att den redovisade offentligfinansiella effekten med stor sannolikhet utgör en betydande överskattning av åtgärdernas varaktiga budgetförstärkning eftersom beräkningen är statisk och inte tar hänsyn till beteendeeffekter. Om förslaget syftar till att finansiera en permanent utgiftshöjning med ett belopp motsvarande de inkomstökningar som nämns i förslaget torde de offentliga finanserna därmed försvagas.

Vidare noterar Konjunkturinstitutet att förändringar av transfereringssystemen eller andra delar av skattesystemet än skiktgränserna för statlig inkomstskatt på ett träffsäkrare sätt skulle motverka de tendenser till ökad inkomstspridning som observerats i Sverige under de senaste decennierna.

Du kan läsa hela remissvaret här