2017-04-13

Remissvar om sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över promemorian Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

Vi delar bedömningen i promemorian att det givet rådande skattesystem skett en omfördelning av inkomster där personer som erhållit aktivitet- eller sjukersättning över en längre tid fått en minskad nettoinkomst relativt personer som är sysselsatta.

Sammantaget bedömer vi att effekterna av denna skattereduktion på arbetsmarknadsutbudet är begränsade. Men det bör noteras att stegvis minska skillnaderna i inkomster mellan sysselsatta och andra, och därmed göra det mindre lönsamt att arbeta jämfört med att inte arbeta, på sikt kan vara förenade med minskade incitament att delta i arbetskraftsutbudet.

Här kan du läsa hela remissvaret