2017-04-12

Remissvar om växa-stöd: Finns skäl att vänta med beslut

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över betänkandet om att utöka det "växa-stöd" som infördes i januari 2017 till att omfatta även aktie- och handelsbolag. Stödet syftar till att stimulera enmansföretag att anställa.

Konjunkturinstitutet delar bedömningen i promemorian att det är förknippat med vissa initiala kostnader att anställa en första person i ett enmansföretag och att detta skulle kunna verka hämmande på nyanställningar. Det är svårt att från tidigare erfarenheter bedöma i vilken utsträckning den föreslagna nedsättningen av sociala avgifter kommer att påverka företags benägenhet att anställa. En rimlig bedömning är dock att en majoritet av de företag som kommer att ta del av stödet skulle ha anställt även i frånvaro av stödet. Det finns skäl att ifrågasätta om den föreslagna nedsättningen är det mest effektiva sättet att stimulera företagen att anställa.

I dagsläget finns många olika former av subventionerade anställningar och en översyn av dessa pågår. Det finns därför skäl att avvakta resultatet av denna översyn innan beslut om utökat växa-stöd fattas.

Läs hela yttrandet här