2017-04-11

Nya remissvar om resolutionsreserv och makrotillsyn

Vi har svarat på två remisser. Den ena gäller ytterligare verktyg för makrotillsyn och den andra ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven.

Vi välkomnar förslaget om ytterligare verktyg för makrotillsyn men anser samtidigt att det är viktigt att skapa förutsättningar för en oberoende makrotillsyn samt förutsättningar för en god samordning i den sammantagna ekonomiska politiken. Vi anser därför att det behövs en högre grad av oberoende för den myndighet som ska besluta om makrotillsynsverktygen. Samtidigt anser vi att det är av vikt att följa upp de samlade effekterna av de ekonomisk-politiska åtgärder som genomförs.

Vi efterlyser därför regelbundna och oberoende utvärderingar av den sammantagna ekonomiska politiken när det gäller makrotillsyn, konjunkturstabilisering, strukturpolitik och fördelningspolitik

När det gäller förslaget om ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven anser vi att det är viktigt med ett starkt ramverk för finansiell stabilitet och att resolutionsreserven har en viktig roll i ett sådant ramverk. Vi anser emellertid att ett borttagande av målnivån för resolutionsreserven är problematisk och efterlyser ytterligare analys och diskussion kring hur resolutionsreserven ska utformas, kring lämplig storlek på reserven samt kring hur resolutionsavgiftens storlek ska bestämmas.

Läs remissvaren i sin helhet