2017-04-13

Remissvar: om reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp

Konjunkturinstitutet har yttrat sig över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle. Här är yttrandets viktigaste synpunkter:

  • Den föreslagna reduktionsplikten utgör en stor förändring i hur Sverige styr mot mer biobaserade drivmedel.
  • Reduktionsplikt är ett lämpligt och transparent styrmedel för att helt fasa ut fossila drivmedel från transportsektorn, vilket blir konsekvensen av de föreslagna mål och intentioner som presenterats för sektorn.
  • Reduktionsplikten har potential att skapa ett mer förutsägbart investeringsklimat jämfört med rådande ordning som kräver dispens från EU. För att underbygga detta vore det önskvärt att kunna precisera pliktens utformning även efter 2020 i närtid.
  • Det föreligger risk för att reduktionsplikten blir kostsam att uppfylla. Det är därför bra att förslaget innehåller ett par så kallade flexibla mekanismer som motverkar höga kostnader.
  • Att öka reduktionspliktens omfattning skulle leda till högre kostnadseffektivitet.
  • Kostnadseffektiviteten skulle öka med en gemensam plikt för bensin och diesel. Ett sådant system, eventuellt kopplat till ett certifikatsystem, bör införas snarast möjligt.
  • Konjunkturinstitutet saknar en analys av hur ett införande av reduktionsplikt påverkar och påverkas av LULUCF-sektorn.

Här kan du läsa hela remissvaret