2014-10-13

Synpunkter på vissa skatteförslag - Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet lämnar synpunkter på Finansdepartementets promemorior med vissa förslag inom skatte- och socialavgiftsområdet inför budgetpropositionen för 2015.       

Konjunkturinstitutet bedömer att

  • promemorian Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 överskattar förstärkningen av de offentliga finanserna på grund av avtrappat jobbskatteavdrag och begränsad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt.
  • regeringen kan överväga en generell höjning av de sociala avgifterna då en sådan kan ha mindre negativa sysselsättningseffekter än att ta bort nedsättningen för unga.
  • en särskild löneskatt för äldre leder till lägre sysselsättning i gruppen. De offentligfinansiella effekterna av att införa en sådan skatt kan därför vara överskattade i promemorian.

De offentligfinansiella konsekvenserna av förändringar av skatter och sociala avgifter beror i hög grad på hur antalet arbetade timmar och produktiviteten påverkas. Mer analys av effekterna på sysselsättning och medelarbetstid, liksom i vilken del av inkomstfördelningen som störst påverkan sker hade därför varit önskvärd.

Oklart syfte med höjda miljöskatter

I promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 föreslås förändringar i miljöskatter och i skatten på termisk effekt för kärnkraftsreaktorer, bland annat med hänsyn till prisutvecklingen.

Det är oklart om syftet är fiskalt eller att öka miljöstyrningen.För att uppnå bästa styreffekt bör miljöstyrande skatter påföras företag och hushåll och återspegla de samhällsekonomiska marginalkostnader som externaliteten skapar. Det innebär att om syftet med skatteförslagen är att öka miljöstyrningen bör skatterna i stället ses över i sin helhet, och inte enbart justeras med hänsyn till prisutvecklingen.

Fiskala skatter bör ha så små snedvridande effekter som möjligt på resursfördelningen och bör därför tas ut inom sektorer med låg priskänslighet, såsom hushåll. Om syftet är fiskalt bör förslagen istället fokusera på robusta skattebaser.