2014-06-30

Utsläppshandel kan minska klimatpolitikens kostnader

Handel mellan sektorer utanför EU:s nuvarande utsläppshandelssystem kan minska kostnaderna för att nå EU:s utsläppsmål till 2030. För Sveriges del beror värdet av handeln främst på hur stor utsläppskvot vi tilldelas och på hur kostnaderna för att minska utsläppen utvecklas.

Konjunkturinstitutets analys visar att värdet för Sverige år 2030 uppgår till knappt 2 procent av BNP med en kvot som är 40 procent lägre än 2005 års utsläppsnivå. Med en kvot som är 29 procent lägre blir värdet mindre än 0,1 procent av BNP.

Ett sätt att hantera osäkerhet

De svenska utsläppen förväntas växa förhållandevist långsamt framöver. Framtiden är dock osäker. Med lägre oljepris, långsammare energieffektiviseringstakt eller högre arbetskraftproduktivitet än väntat kan efterfrågan på energi och kostnaderna för att minska utsläppen i Sverige öka kraftigt.
Utsläppshandel erbjuder ett sätt att hantera denna osäkerhet utan att de globala utsläppen ökar.

Möjligheterna att genom utsläppshandel begränsa kostnaderna för att nå EU:s klimatmål minskar om särskilda mål för energianvändningen och tillförseln av förnybar energi sätts upp.

Konjunkturinstitutet har under 2014 regeringens uppdrag att granska EU-kommissionens förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk till 2030.