2014-05-14

Lång väg till fossiloberoende fordonsflotta

För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta föreslår utredningen "Fossilfrihet på väg" en uppsjö av styrmedel som saknar samhällsekonomisk analys. Det går stick i stäv med tanken om en kostnadseffektiv klimatpolitik.

Visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 innebär att Sverige går 20 år före andra EU-länder och att utsläppen i den svenska trafiksektorn måste minska betydligt snabbare än i EU som helhet.

Tro på trafikminskning motsäger prognoser

Teknisk utveckling kommer inte räcka för att nå målet, så utredningen utgår från en utveckling mot ett mer transportsnålt samhälle. Antagandet om mindre trafik står i stark kontrast till den ökning av biltrafiken som nuvarande trafikprognoser visar på.
Konjunkturinstitutet ifrågasätter därför hur realistisk målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta är.

Koldioxidskatt mest kostnadseffektiva styrmedlet

Om Sverige vill gå före andra länder med mer ambitiösa klimatmål är det kostnadseffektivt att styra med koldioxidskatten. Andra styrmedel leder till högre kostnader för politiken om de inte angriper något annat marknadsmisslyckande.
I stället för kostnadseffektiva, generella styrmedel föreslås en stor mängd styrmedel som inte uppfyller direktivets kriterium.

Statlig medfinansiering till kollektivtrafik, stadsmiljöprogram på 30 miljarder kronor och utveckling av offentlig upphandling är några förslag som saknar en samhällsekonomisk analys.