2014-05-13

Ökad genomlysning gynnar marknaden för elcertifikat

Mer information till aktörer på elcertifikatmarknaden ökar transparensen och förbättrar marknadens funktionssätt. I Energimyndighetens kartläggning saknas dock en analys av effekterna från den felprognostiserade övergångsordningen.

Prognosfelen från när övergångsordningen beräknades ligger bakom mer än två tredjedelar av den kvotjusteringen som tros vara nödvändig för att det gemensamma svensk-norska åtagandet inom elcertifikatsystemet ska nås år 2020.

Viktig analys saknas

I och med rapportens kvotjusteringsförslag kommer den svenska ambitionsnivån gällande förnybar energi i elproduktionen bli högre än vad som ursprungligen var tänkt. Däremot förblir det gemensamma målet med Norge oförändrat.

Att ambitionshöjningen inte diskuteras och analyseras i rapporten är anmärkningsvärt. En fördjupad analys är särskilt viktig eftersom den högre ambitionsnivån väntas leda till ett högre elcertifikatpris och därmed dyrare elpriser för de kvotpliktiga elanvändarna.

Grundlig kartläggning av systemet

I övrigt har Energimyndigheten gjort en grundlig genomgång av elcertifikatsystemets historiska utveckling och hur systemet kan utvecklas för att målet om 26,4 TWh förnybar elproduktion ska nås år 2020.

Förslagen med information till aktörerna innebär bättre möjligheter att ta korrekta investeringsbeslut vilket förbättrar kostnadseffektiviteten på elcertifikatmarknaden. Prisbildningen blir då med korrekt och de samhällsekonomiska kostnaderna för att uppnå förnybarhetsmålet för elproduktion minskar.