2014-05-21

Osäkert om stabilitetsreserv påverkar priset på utsläppsrätter

EU-kommissionens förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk till 2030 väcker en rad frågor. Det är oklart om syftet med stabilitetsreserven är att minska känsligheten för ekonomiska chocker i framtiden eller om syftet är att höja priset på utsläppsrätter idag.

Eftersom kommissionen inte är tydlig med syftet är marknadens förväntningar på reserven svåra att förutse. Stabilitetsreserven riskerar därmed att skapa osäkerhet och öka komplexiteten i utsläppshandelssystemet.
Ökad komplexitet kan försvåra länkning till andra handelssystem. Om kommissionen vill påverka priset idag finns det mer direkta styrmedel att tillgå, till exempel en permanent annullering av utsläppsrätter eller skärpt bana för utsläppsminskningar.

Priseffekten inte uppenbar

Marknaden för utsläppsrätter är en värdepappersmarknad. Priset på utsläppsrätter beror inte enbart av dagens utbud av utsläpprätter, utan också på det framtida förväntade utbudet.
Hur det framtida förväntade utbudet påverkas av stabilitetsreserven beror på vad som förväntas hända med reserven på sikt. Om stabilitetsreserven i framtiden återförs till marknaden borde priset inte påverkas nämnvärt. Förväntar sig marknaden istället att reserven annulleras kan däremot priset påverkas idag.

Konjunkturinstitutet har under 2014 regeringens uppdrag att granska EU-kommissionens förslag till en stabilitetsreserv i utsläppshandelssystemet.