2014-01-13

Kärnavfallsavgifter och förvaltning av medlen i kärnavfallsfonden

Konjunkturinstitutet har svarat på remiss om Strålsäkerhetsmyndighetens rapport "Förändringar i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet och förordningen (2008:715)" och Miljödepartementets promemoria "Myndighetsansvaret i finansieringssystemet för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet"

Konjunkturinstitutets ställningstagande i korthet:

  • Diskonteringsräntan bör beräknas utifrån förväntad avkastning på kärnavfallsfonden.
  • Kärnavfallsfonden bör ges utökade placeringsmöjligheter.
  • Osäkerhetsberäkningarna bör kompletteras med en uppskattning av risken för kostnadsökningar i avfallshanteringen, eftersom dessa så kallade volymrisker sannolikt är av mycket stor betydelse.
    • Kostnads- och intäktskalkylerna bör granskas genom oberoende revisioner, exempelvis av Riksrevisionen. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) ansvarsområden kan också behöva utvidgas.
  • Kärnavfallsavgiften bör baseras på förväntad produktion – inte realiserad produktion – för att eliminera risken för optimistiska produktionsplaner.
  • Konjunkturinstitutet delar uppfattningen att måttliga förändringar av kärnavfallsavgiften inte påverkar marknadspriset på el på kort sikt och att de samhällsekonomiska konsekvenserna är små.
  • Myndighetsansvaret bör koncentreras till SSM eller en helt ny myndighet som endast har ansvar för finansieringsfrågorna.