2014-01-10

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Frånvaron av synliga kostnader för att nyttja ekosystemtjänster gör att det finns en risk att de nyttjas mer än vad som skulle vara samhällsekonomiskt optimalt. Det är därför viktigt att synliggöra värdet, men det är en stor utmaning på grund av kunskapsbrister.

Sammanfattande svar på remissen:

Konjunkturinstitutet är positivt till förslagen som syftar till kunskapsuppbyggnad och informationsöverföring. Däremot ställer vi oss tveksamma till genomförbarheten i förslaget att ta fram ekosystemindikatorer för finanspolitiska beslut. Vi ifrågasätter också lämpligheten i förslaget om att inkludera värderingar av ekosystemtjänster i offentlig upphandling på grund av komplexiteten i värderingen.

Konjunkturinstitutet ifrågasätter användbarheten i förslaget om att analysera hur befintliga ekonomiska styrmedel påverkar biologisk mångfald och eko-systemtjänster. Bakgrunden är att styrmedel bör utformas efter principen "ett marknadsmisslyckande ett styrmedel" och inte justeras för att styra mot flera mål.

Ett överutnyttjande av ekosystemen kräver styrmedel som styr direkt mot just detta marknadsmisslyckande. Konjunkturinstitutet anser att det är viktigt att försöka minska miljöskadliga subventioner, men att det är oklart hur indirekta subventioner i form av exempelvis nedsättningar i koldioxid- och energiskatter relaterar till utredningens uppdrag att synliggöra värdet av ekosystemtjänster.

Konjunkturinstitutet har i en studie från december 2007 visat att de metoder som förefaller lämpligast för värdering av biologisk mångfald är produktionsfunktionsmetoden och scenariometoderna. Båda metoderna behöver dock utvecklas.