2014-01-31

Konsekvenser av EU-kommissionens
förslag på klimat- och energipolitiskt ramverk

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till klimat- och energipolitiskt ramverk till 2030. Förslaget bygger på kommissionens konsekvensanalys. Konjunkturinstitutet har på uppdrag av regeringen gjort en snabbanalys av vilka konsekvenser förslaget kan komma att få för Sverige, utifrån tidigare analyser.

Under 2014 kommer samhällsekonomiska konsekvenser av förslaget att analyseras mer i detalj i ett regeringsuppdrag som ska redovisas senast den 15 oktober.