2013-12-13

Undanröjda trösklar ökar möjligheten att nå förnybarhetsmålet

I förslaget för att avhjälpa tröskeleffekter som hindrar att ny förnybar elproduktion kommer in på elmarknaden är de samhällsekonomiska aspekterna överlag noggrant beaktade. Det finns dock några svårigheter som återstår att överbrygga, framför allt vilka projekt som ska prioriteras.

Enligt Näringsdepartementets förslag blir Svenska kraftnät, som redan har nationellt ansvar för stamnätet, beslutande aktör för fördelning av stöd till regional utbyggnad av förnybar el.

Förnybarhetsmål kan nås till lägre kostnad

Om förslaget styr rätt och får önskad effekt kan priset på elcertifikat bli lägre, vilket sänker den totala kostnaden för elcertifikatsystemet.

Förnybarhetsmålet skulle alltså kunna nås till en lägre kostnad för samhället. Å andra sidan ökar då efterfrågan på el, vilket kan göra att det blir svårare att nå energieffektiviseringsmålet.

Det är också oklart vilka samhällsekonomiska kriterier som ska ha företräde vid val av områden och projekt som ska stöttas ekonomiskt. Det kan skapa en otydlighet kring vilka projekt och områden som ska prioriteras framför andra.