2013-09-18

Kommentar till regeringens budgetproposition

Regeringens makroprognos för 2013–2015 är mycket lik Konjunkturinstitutets augustiprognos. BNP-tillväxten tar fart 2014 och arbetslösheten faller långsamt. På längre sikt, 2016–2017, är regeringen mer optimistisk om tillväxten.

Budgetförstärkningar krävs för att nå överskottsmål

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen ofinansierade åtgärder motsvarande 24 miljarder kronor. Om dessa åtgärder genomförs och överskottsmålet ska nås, saknas det enligt regeringens bedömning utrymme för ofinansierade åtgärder 2015–2017. En politik utan nya åtgärder 2015–2017 skulle dock innebära att det offentliga åtagandet försämras.

Konjunkturinstitutet har en mer pessimistisk bedömning av den makroekonomiska utvecklingen på medellång sikt. Det kommer därför att krävas aktiva beslut om budgetförstärkningar motsvarande ca 30 miljarder kronor 2015–2017 för att överskottsmålet ska nås. Om det offentliga åtagandet samtidigt ska bibehållas på 2013 års nivå krävs enligt Konjunkturinstitutets beräkningar betydande skattehöjningar.

Jobbskatteavdraget ökar på sikt sysselsättningen

Den största enskilda åtgärden i budgeten är ett femte steg i jobbskatteavdraget motsvarande 12 miljarder kronor. Konjunkturinstitutet bedömer att denna åtgärd leder till högre sysselsättning på lång sikt. På kort sikt skulle emellertid andra åtgärder än jobbskatteavdrag kunna bidra mer till att öka tillväxt och sysselsättning.

De positiva sysselsättningseffekterna av ytterligare jobbskatteavdrag är inte tillräckliga för att stärka de offentliga finanserna i ett långsiktigt perspektiv.

Regeringens stöd för yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar och satsningar inom den gymnasiala lärlingsutbildningen med syfte att förbättra ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv kan bidra till att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden på lång sikt.

Konjunkturinstitutet ställer sig positivt till en förändrad utformning av socialavgifterna för unga så att nedsättningen av socialavgifterna riktas mot en yngre åldersgrupp än tidigare.

Internationellt engagemang i klimatpolitiken välkomnas

En av regeringens huvudsakliga inriktningar för en framgångsrik klimatpolitik är ett internationellt engagemang. Fokus på betydelsen av att påverka EU att agera kraftfullt för att åstadkomma ett globalt klimatavtal välkomnas av Konjunkturinstitutet.

Nyckeltal

      

2012

      

2013

      

2014

      

2015

      

2016

      

2017

      

BNP, kalenderkorrigerad

      

      

      

      

      

      

      

Regeringen

      

1,1

      

1,2

      

2,6

      

3,3

      

3,5

      

3,1

      

KI

      

1,1

      

1,1

      

2,6

      

3,3

      

2,9

      

2,6

      

Arbetslöshet, procent av arbetskraften

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

8,0

      

8,2

      

8,1

      

7,8

      

7,0

      

6,4

      

KI

      

8,0

      

8,0

      

7,8

      

7,5

      

7,2

      

6,7

      

Sysselsatta

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

0,7

      

0,8

      

0,8

      

1,0

      

1,3

      

1,3

      

KI

      

0,7

      

0,9

      

0,8

      

0,9

      

1,0

      

1,1

      

KPIF, årsgenomsnitt

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

1,0

      

1,0

      

1,3

      

1,5

      

1,7

      

1,9

      

KI

      

1,0

      

1,0

      

1,2

      

1,7

      

1,9

      

2,0

      

Offentligt finansiellt sparande, procent av BNP

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Regeringen

      

-0,6

      

-1,2

      

-1,5

      

-0,4

      

0,4

      

1,1

      

KI

      

-0,6

      

-1,3

      

-1,5

      

-0,6

      

0,2

      

1,1