2013-09-11

Svar på regeringens förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet

Näringsdepartementet har i sin promemoria (N2013/2837/E) lämnat förslag på hur Energieffektiviseringsdirektivet kan genomföras i Sverige. Direktivets övergripande mål är att EU:s primärenergianvändning ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med prognos.

Konjunkturinstitutet analys går helt emot direktivets andemening eftersom den visar att mål för energieffektivisering överhuvudtaget inte behövs.

Det vore därför bäst, för både miljö och samhällsekonomi, att agera utifrån direktivets lägsta ambitionsnivå. Det ger utrymme att styra politiken direkt mot klimatproblemet samtidigt som bindningen till fördyrande energipolitiska mål försvagas.

Näringsdepartementets tillämpning är dessvärre mer ambitiös än vad direktivet kräver. Vidare bör styrmedel noggrant utvärderas innan de bibehålls och långsiktigt "permanentas"— särskilt när flera av dem inte säkert kan sägas främja kostnadseffektiviteten i klimat- och energipolitiken.