2011-10-31

Månadsuppgifter - snabbt och enkelt

Konjunkturinstitutet delar synen att ett införande av månadsuppgifter är en förbättring som har ett stort samhällsvärde. Uppgifter om arbetad tid borde också ingå i månadsuppgiften.

Ett införande av månadsuppgifter ger möjligheter till betydande vinster i statistikproduktionen när det gäller både omfattning, kvalitet och snabbhet, och sådana förbättringar har ett stort samhällsvärde.

Eftersom kraven på den ekonomiska statistiken har ökat samtidigt som statistikproduktionen har försvårats, är det mycket angeläget att försöka använda registerdata i stället för urvalsundersökningar där det är möjligt. Utredningens kostnads-/nyttokalkyl visar på sänkta administrativa kostnader för företagen och på positiva samhällsekonomiska effekter, trots att vinsterna av bättre statistik inte har medräknats.