2011-12-02

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

Konjunkturinstitutet delar rapportens bedömningen att finanskrisen 2008 hanterades bra, men att den institutionella strukturen är bristfällig.

Konjunkturinstitutet anser att det är svårt att ta ställning till utvärderingens förslag till ansvarfördelning mellan myndigheter eftersom det saknas en utredning av vilka verktyg som ska fördelas. En sådan utredning bör bland annat analysera dels de verktyg Riksbanken har tillgång till redan i dag, dels hur samspelet mellan rena makrotillsynsverktyg och andra politikåtgärder ska hanteras.

Konjunkturinstitutet delar rapportens bedömning att stresstest av det svenska banksystemet är viktiga, särskilt i ljuset av den likviditetsrisk bankerna bär i utländsk valuta. Konjunkturinstitutet vill dock betona att i det fall ett stresstest uppvisar att risken är för hög i banksystemet (eller i delar av det), så måste åtgärder vidtas som leder till att denna risk blir permanent lägre.

Till skillnad från rapportförfattarna anser Konjunkturinstitutet att Riksbanken bör ändra det explicita inflationsmålet från att gälla KPI till att gälla ett inflationsmått som inte direkt påverkas av räntekostnader för egna hem.