Potentiell BNP


Nivån på produktionen som skulle uppnås om vi hade ett fullt utnyttjande av de idag tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital som på lång sikt är förenligt med en stabil löneökningstakt och inflationstakt. (se även https://www.konj.se/var-verksamhet/sa-gor-vi-prognoser/potentiell-bnp.html). Det är den nivå på BNP som skulle uppnås i avsaknad av konjunkturella fluktuationer, och då arbetslösheten enbart skulle bestå av de personer som inte funnit arbete av strukturella skäl. Det vill säga att de exempelvis inte har rätt utbildning i förhållande till den utbildning som efterfrågas, eller att de är bosatta i en annan del av landet än där arbetskraft efterfrågas, eller för att det tar tid för arbetssökande och arbetsgivare att finna varandra (att matchas). Det är alltså den nivå på BNP som skulle uppnås om det inte fanns någon arbetslöshet som beror på otillräcklig efterfrågan i ekonomin.

Engelsk översättning

Engelsk förklaring

Publicerad 2015-07-16
Uppdaterad 2019-01-08