2016-04-27

Remissvar om Långtidsutredningens huvudbetänkande

Konjunkturinstitutet delar utredningens övergripande analys av den ekonomiska utvecklingen på lång sikt, den framtida produktivitetsutvecklingen och den framtida arbetsmarknaden.

Konjunkturinstitutet delar också bedömningen att det demografiskt motiverade
behovet av välfärdstjänster kommer att öka i framtiden och att det kan komma
innebära en offentligfinansiell utmaning att bibehålla dagens välfärdsåtagande.
Utmaningen för de offentliga finanserna framgår dock inte i de långsiktiga scenarier
som utredningen i huvudsak refererar till.