2016-05-26

Hushållens syn på bostadspriser nytt inslag i Konjunktur­barometern

I Konjunkturbarometern maj presenteras för första gången hushållens svar på två nya frågor om förväntningar på bostadsprisernas utveckling. Resultaten visar att förväntningarna på den allmänna prisutvecklingen har dämpats något de senaste månaderna och att priset på den egna bostaden väntas öka mindre än bostadspriserna i allmänhet.

Bostadspriserna är en mycket aktuell fråga som bland annat är relevant för beslutsfattare, framför allt ur ett makrotillsynsperspektiv. Riksbanken har flaggat för att det krävs flera åtgärder för att minska riskerna med de stigande bostadspriserna.

Den 1 juni i år införs ett amorteringskrav för bostadslån, till viss del på grund av oro för de stigande bostadspriserna.

Bilden är att frågan om bostadspriserna fortsatt blir viktig att följa och att det är bra att kunna se förväntningarna på prisutvecklingen, eftersom det är rimligt att anta att de har en viss påverkan på framtida priser.

Priset på den egna bostaden väntas öka mindre än bostadspriserna i allmänhet

Resultaten i Konjunkturbarometern maj visar en tydlig skillnad mellan förväntningarna på priserna i allmänhet och förväntningarna på priset på den egna bostaden.

Bostadspriserna i allmänhet förutspås stiga med i genomsnitt 6,2 procent de närmsta tolv månaderna, medan priset på den egna bostaden väntas stiga med 5,1 procent.

Hushållens förväntningar på den allmänna prisutvecklingen har dämpats något de senaste månaderna. Även HOX-index ökningstakt har sänkts, men relativt lite i förhållande till nedgången i bostadsprisförväntningarna. 

Tolka med försiktighet

Eftersom frågorna om bostadspriser endast har ingått i Konjunkturbarometern sedan november 2015 finns hittills relativt få observationer. Det gör att resultaten behöver tolkas med försiktighet.

Frågornas utformning

Den första frågan ställs till alla hushåll i undersökningen, medan den andra frågan ställs till dem som äger sin bostad:
1. Jämfört med dagens prisnivåer, hur många procent tror du att bostadspriserna kommer att förändras de kommande tolv månaderna?
2. Hur många procent tror du att priset på din bostad kommer att förändras de kommande tolv månaderna?