2016-01-28

Remissvar om utökade RUT-tjänster

Ett remissvar har lämnats till Finansdepartementet om de ytterligare tjänster som ska omfattas av RUT-avdraget.

Slutsatsen är att de ytterligare tjänsterna i mindre grad leder till positiva sysselsättningseffekter och att den offentligfinansiella kostnaden per nytt jobb är högre jämfört med de ursprungliga RUT-tjänsterna.

En annan positiv sysselsättningseffekt skulle kunna vara att de utökade tjänsterna i någon mån kan underlätta arbetsmarknadsetableringen av grupper med svag förankring på arbetsmarknaden