2015-12-10

Kommunbarometern Höst 2015

Kommun­barometern indikerar högtryck och personalbrist i kom­munerna

Höstens Kommunbarometer visar på ett högt tryck på verksamheten inom primärkommuner och landsting.

Andelen kommuner och landsting som kommer att öka antalet anställda och antalet årsarbeten i år och nästa år är på de högsta nivåer som uppmätts sedan undersökningarna startade. Samtidigt är personalbristen rekordhög och väntas vara bestående i såväl primärkommuner som landsting.

Syftet med Kommunbarometern är att ge framåtblickande information om synen på sysselsättningen och den ekonomiska situationen i Sveriges primärkommuner och landsting. Sedan starten 2001 genomförs undersökningen två gånger om året – en gång på våren och en gång på hösten.